Disse betingelser gælder for Energiselskabet Natur-Energi A/S CVR Nr. 30913728 (”NE”) salg af el inkl. netydelse (eldistribution) og gas til købere (”kunden”), hvor leverancen hovedsagligt er bestemt til ikke erhvervsmæssig anvendelse.

1. Tilslutning til nettet
Kunden skal til enhver tid være tilsluttet det kollektive el-forsyningsnet og/eller gas-forsyningsnet via sin lokale el-netvirksomhed, og/eller gas-distributør (distributøren) og opfylde betingelserne for tilslutning og anvendelse heraf. Netvirksomheden/distributøren varetager på vegne af NE transport af strømmen/gassen fra højspændingsnettet/tilslutningspunktet til leveringsadressen via distributionsnettet Ved leverandørskifte repræsenterer NE kunden over for kundens el-netvirksomhed og/eller distributør. NE kan ophøre med leverancer i perioder, hvor netvirksomheden og/eller distributøren afbryder forsyningen. I forhold til netvirksomheden/distributøren skal kunden særligt være opmærksom på og respektere følgende vilkår: A) Netvirksomheden/distributøren har ansvaret for en tilfredsstillende spændings/gaskvalitet og kan afbryde forsyningen i tilfælde af nødvendigt arbejde på distributionsnettet B) Kunden skal give netvirksomheden uhindret adgang til el- og gasanlæg, herunder måler og installationer på kundens ejendom i forbindelse med eftersyn, afprøvning, aflæsning, kontrol, reparations og udskiftning af anlæg mv. og i forbindelse med afbrydelse af forsyningen C) Er elforsyningen til kundens ejendom blevet afbrudt, og skal der ske genåbning, skal kunden sørge for, at alle elektriske apparater på ejendommen er slukkede, inden genåbningen finder sted D) Kunden skal på anmodning fra netvirksomheden/distributøren foretage selvaflæsning af el- eller gasmålere og hente forbrugsdata hjem. Netvirksomheden/distributøren kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning E) Kunden skal straks underrette netvirksomheden/ distributøren hvis der er tegn på, at el- eller gasmåleren viser forkert.

2. Måling og målerdata
Netvirksomheden/distributøren er ansvarlig for el- og gasmålere og målingernes korrekthed. Ved tvivl om korrektheden kan såvel NE som kunden rette henvendelse til netvirksomheden og distributøren. Kunden skal acceptere efterreguleringer som følge af forsinkede forbrugsdata, el-netvirksomhedens eller distributørens korrektion af målerdata efter målefejl. Ved manglende eller fejlbehæftede målerdata, afregnes ud fra beregnet forbrug baseret på tidligere forbrug og tilsluttede brugsgenstande.

3. Leverancen
Leverancen sker i det punkt, som efter kundens aftaleforhold med netvirksomheden/distributøren, betragtes som tilslutningspunkter for kundens installation. Leverancens kvalitet skal opfylde de til enhver tid gældende kvalitetsspecifikationer, der fremgår af netvirksomheden/distributørens tilslutningsbestemmelser og/eller offentlige forskrifter. Kunden skal underrette NE, om forhold, der kan have betydning for NE levering, for eksempel større ændringer i kundens forventede forbrug. NE kan i nogle tilfælde vælge at henvise kunden til at rette henvendelse til netvirksomheden/distributøren.

4. Priser – EL
Kundens elpris er sammensat af tre dele; betaling for forbrug af el, transport af el samt betaling for offentlige forpligtelser og afgifter. De enkelte elementer i elprisen er følgende: Betaling for forbrug af el: Din pris for forbrug af el, herunder prisens sammensætning og beregning afhænger af dit produkt. Du kan se hvilket produkt du har valgt på www.natur-energi.dk, under ”min side”. Betaling for transport af el: Kunden betaler det netabonnement, som NE til en hver tid opkræves af netvirksomheden for kundens elmåler. For hver forbrugt kWh betaler kunden endvidere den nettarif, NE til enhver tid opkræves af netvirksomheden for transport af el. Endvidere betaler kunden øvrige beløb, som NE til enhver tid opkræves af netvirksomheden og/ eller Energinet.dk for leveringen af net- og systemydelser til kunden.
Ved disse leveringsbetingelsers ikrafttræden er det de per 1. april 2016 gældende satser for net- og systemydelser, kunden ifølge ovennævnte skal betale. Betaling for offentlige forpligtelser og afgifter: Kunden betaler de takster for offentlige forpligtelser, elafgift og moms, som NE til enhver tid er forpligtet til at opkræve kunden på vegne af den danske stat. Kunder med særlige afgiftsforhold er selv ansvarlige for disse, herunder for at give besked til NE herom, idet omfang dette måtte være en forudsætning for at opnå særlige afgiftsfordele. Ændringer i netabonnement, nettarif, skatter og afgifter: Netvirksomheden/Energinet.dk/den danske stat, kan ændre satserne for de anførte betalinger i opad- eller nedadgående retning, ligesom de kan indføre yderligere former for betalinger, afgifter mv. Sådanne ændringer vil uden videre slå igennem kundens samlede elpris og vil alene bliver varslet over for kunden, såfremt gældende lovgivning ufravigeligt, måtte kræve det. De til hver tid gældende satser, som NE opkræves af netvirksomheden, kan findes på netvirksomheden hjemmeside, mens de gældende satser til Energinet.dk og for offentlige forpligtelser og afgifter kan findes på www.natur-energi.dk.

5. Priser – Gas NE
Fakturerer alene for forbrug af gas med tillæg af moms. NE fakturerer ikke kunden for betalinger til distributøren for transport, herunder gasnetabonnementer og gasafgifter til staten, der indtil videre faktureres særskilt af distributøren. NE har dog fuldmagt til at indgå aftale om samfakturering med distributøren, således at kunden accepterer at betalingsstedet for betalinger fra kunden til distributøren ændres til NE og NE herefter opkræver betalinger til gasdistributøren hos kunden.
Betaling for forbrug af gas: Prisen på gas er per m3, der udregnes på basis af den handlet spotpris (ex moms) på den nordiske gasbørs; www.gaspointnordic.com, tillagt et tillæg (inkl. moms), samt et månedligt abonnement på 12,50 kr. (inkl. moms). Efter hver endt måned udregnes prisen per m3 ud fra, hvad den gennemsnitlige spot-pris i den forgangne måned har været. Denne pris, pålagt tillæg og abonnement, ganget forbrug, bliver gaskunden faktureret. Natur-Energi forpligter sig til at investere 20 kr./mdr. (inkl. moms) per naturgaskunde i klimavenlige investeringer som f.eks. vindmøller. Dette er inkluderet i den samlede gaspris.Natur-Energi garanterer, at naturgasprisen altid følger Energitilsynets gennemsnitspriser for variabelt afregnede konventionelle naturgasprodukter. Hvert kvartal udarbejder Energitilsynet en statistik over gaspriserne: http://energitilsynet.dk/gas/priser/statistik-om-gaspriser/. På bagrund af statistikken fastsættes vores tillæg, så vores samlede pris på naturgas altid følger gennemsnitspriserne. Køber man både el og gas hos Natur-Energi sparer man 10 kr./mdr. af de samlede abonnementsomkostninger, så totalen bliver 15 kr./mdr. inkl. moms.

6. Afregning, fakturering, gebyrer og sikkerhedsstillese NE
Fakturerer alle beløb i danske kroner. Er kunden både gas og elkunde ydes der en rabat på abonnementet på el og gas jvf. Pkt. 4 og 5, så den samlet udgør kr. 15 inkl. moms. Ved for sen betaling opkræves renter og gebyrer i henhold til Renteloven. Ønsker kunden at modtage faktura med post eller en kopi af tidligere faktura opkræves et gebyr på den fremsendte faktura. Oplysninger om aktuelle gebyrer og andre priser fremgår på www.natur-energi.dk. I øvrigt kan der rettes henvendelse til NE.
Netvirksomheden/distributøren kan pålægge en række gebyrer, som følge af kundens handlinger eller undladelser i forskellige situationer eller som følge af forskellige hændelser eller faktiske omstændigheder, som er forbundet til kunden. Det gælder eksempelvis netgebyr for netvirksomhedens/distributørens besøg hos kunden med henblik på afbrydelse af forsyningen(lukkebesøg). Kunden skal friholde NE for sådanne netgebyrer og NE kan hos kunden opkræve betaling til dækning heraf. Netgebyrenes størrelse kan variere afhængig, af hvilket netselskab/distributør kunden har. Netvirksomhedens/distributørens gebyrer fremgår af deres hjemmesider, som kunden opfordres til at holde sig ajour med. Sidste rettidige indbetalingsdato fremgår af fakturaen. Afregning foretages aconto kvartalsvis forud. Ved nyoprettelse vil acontobetalingen dog være forlænget indtil førstkommende kvartal. Endelig afregning sker på grundlag af det faktisk målte forbrug, efter NE har modtaget målerdata fra el- netvirksomheden/distributøren. Det påhviler kunden gennem netvirksomhederne/distributøren at sikre NE de nødvendige måleraflæsninger.
Det er fra NE side en forudsætning for aftalens ikrafttræden, at: A) NE kan kreditgodkende kunden, B) Kunden ikke er registreret i et kreditoplysningsbureau og, C)Kunden ikke er i restance med betalingen for et tidligere eller andet eksisterende aftaleforhold vedrørende levering af el eller gas med NE. Hvis der er grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed hos kunden, kan NE stille krav til kunden om kontant depositum eller anden sikkerhed, som vilkår for indgåelse af eller fortsat leverance under aftalen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

7. Misligholdelse
Ved en parts væsentlige misligholdelse, kan den anden part ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Eksempler på væsentlig misligholdelse er kundens manglende opfyldelse af krav om sikkerhedsstillelse jfr. punkt 6 eller ophør af kundens aftale med sin lokale netvirksomhed/distributør. Ved begæring om rekonstruktion, åbning af tvangsakkord, gældssanering, konkurs eller dødsfald, skal NE straks underrettes herom. NE kan kræve, at kunden eller dennes bo stiller betryggende sikkerhed, medmindre der forudbetales, eller der er stillet betryggende sikkerhed for kommende ydelser. Stilles den krævede sikkerhed ikke inden for den af NE angivne frist, har NE ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Kunden kan rette krav og andre misligholdelsesbeføjelser såfremt kontrakten ikke opfyldes, til Energiselskabet Natur-Energi A/S på den nedenfor angivne adresse.

8. Leveringshindringer – force majeure
I tilfælde af leveringshindringer, der skyldes forhold uden for NE ́s kontrol (force majeure), suspenderes alle NE ́s forpligtelser, så længe hindringen består. Som ikke udtømmende eksempler på force majeure kan nævnes ekstraordinære naturkræfter, krige, terror, brande, hærværk, it-manipulation, it-nedbrud, sammenbrud eller skade på el-anlæg eller gasledning, umulighed med hensyn til at fremskaffe arbejdskraft, maskiner eller materialer og arbejdsstridigheder, uanset om parten selv er part i eller årsag til arbejdsstridighederne, forsyningsusikkerhed, herunder utilstrækkelig energiproduktion og/eller -import (varemangel). Force majeure foreligger endvidere, hvis NE kun ved afholdelse af ganske uforholdsmæssigt store, økonomiske opofrelser kan opfylde sine forpligtelser. Kan NE ikke opfylde sine forpligtelser på grund af, at Energinet.dk eller el- netvirksomheden/distributøren har erklæret force majeure i transmissionssystemet, kan NE også påberåbe sig denne force majeure over for kunden.

9. Ansvarsbegrænsning
Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, med mindre andet er fastsat i disse betingelser eller i parternes kontrakt. NE er dog uden ansvar for kundens eventuelle driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, med mindre NE har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. NE er aldrig ansvarlig for skade og tab som følge af fejl eller afbrydelser i el- og/eller gas-nettet, ej heller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. NE er endvidere ikke ansvarlig for indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af el- netvirksomheden/distributøren, den systemansvarlige virksomhed, den nordiske el-børs, Nord Pool eller Gaspoint Nordic.

10. Løbetid, ophør og overdragelse
Pris, aftaleperiode samt binding fremgår af ordrebekræftelsen modtaget ved kundeforholdets oprettelse.
Når aftaleperioden udløber, fortsætter kunden på samme produkt til en kvartalspris, hvis kunden ikke selv tegner en ny fastprisaftale.
Ved aftaleforholdets ophør eller ved kundens flytning til en anden adresse uden at kundeforholdet ophører, slutafregner NE kunden senest 12 måneder efter, at NE har modtaget nødvendige målerdata mv. fra kunden eller el-netvirksomheden/distributøren. NE må uden kundens samtykke overdrage rettigheder og pligter ifølge aftalen som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter til tredjemand eller et koncernselskab.

11. Fortrydelsesret
Kunden har ret til at fortryde aftalen, såfremt kunden giver skriftlig meddelelse herom til NE, senest 14 dage efter aftalens indgåelse. Meddelelsen skal gives skriftligt enten via e-mail eller brev. Se kontaktoplysninger under pkt. 18 Kunden kan vælge at benytte standardformularen i Forbrugeraftalelovens bilag 3. Er meddelelsen afsendt inden fortrydelsesfristens udløb, anses fristen for overholdt. Er leverancen påbegyndt inden aftalen fortrydes, accepterer kunden at betale for det faktiske forbrug indtil fortrydelsen og en forholdsvis andel af det månedlige abonnement.

12. Opsigelse
Kunden kan opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, dog tidligst med virkning 6 måneder efter tidspunktet for aftaleindgåelsen. Opsigelse af aftalen skal ske skriftligt enten via e-mail eller brev. Opsiger kunden uretmæssigt aftalen inden for uopsigelighedsperioden, opkræves et gebyr på 500 kr. til dækning af omkostninger forbundet med afvikling af aftalen. NE opkræver 50 kr. inklusive moms for udbetaling af tilgodehavende i forbindelse med slutafregning, når udbetalingen foregår via bankoverførsel eller check. Kunden undgår gebyret ved at være tilmeldt betalingsservice.
Hvis kunden på opsigelsestidspunktet ejer eller fortsat fremstår, som ejer i offentlige registre af den ejendom, som en elaftale vedrører, får kundens opsigelse uanset ovennævnte først effekt fra det tidligste af følgende tidspunkter: A) Når NE fra kunden eller ad anden vej modtager meddelelse om, og har haft mulighed for at verificere, at kunden eller en anden kunde har indgået en ny aftale med et el-handelsselskab om el-leverance til ejendommen, eller B) Når NE fra kunden eller ad anden vej modtager meddelelse om, og har haft mulighed for at verificere, at elforsyningen til ejendommen er afbrudt eller C) Når NE fra kunden eller ad anden vej modtager meddelelse om, og har haft mulighed for at verificere, at kunden ikke længere fremstår som ejer af ejendommen i offentlige registre.
Hvis kunden fremsætter ønske til NE om afbrydelse af elforsyningen til ejendommen jf. (B) overfor, vil NE straks videresende anmodningen til den relevante netvirksomhed. Netvirksomheden vil herefter forestå afbrydelsen. NE kan blive pålagt et gebyr af netvirksomheden for afbrydelsen. Kunden skal friholde NE herfor jf. pkt. 6.

13. Flytning
Hvis kunden flytter adressen, bliver aftalen overført til og er dermed gældende for samtlige aftagenumre på den nye adresse, medmindre kunden opsiger aftalen. Afregningsprisen på den nye adresse fastsat til den afregningspris, der gælder i det pris og distributionsområde, som kunden flytter til. Aftalen vil tillige fortsat gælde for aftagenumre på den fraflyttede adresse indtil NE får besked om opsigelse jf. punkt 12. Såfremt kunden på opsigelsestidspunktet ejer eller fortsat fremstår som ejer i offentlige registre af den ejendom, der skal fraflyttes, henvises til punkt 12 afsnit 2. Meddelelse om flytning skal gives til NE tidligst to måneder og senest ti arbejdsdage inden flytningen. Kunden skal ved flytning oplyse NE den nye adresse, datoen for flytningen og sit cpr-nr. På selv datoen for flytingen skal kunden endvidere foretage selvaflæsning af måleren, hvis den ikke kan fjernaflæses af netvirksomheden. Modtager NE ikke en aflæsning i forbindelse med flytningen, kan NE vælge at foretage slutafregning af elforbruget på den fraflyttede adresse på baggrund af et skønnet forbrug, der beregnes af kundens netvirksomhed/distributør. Kundens manglende aflæsning kan udløse et gebyr jvf. punkt 6. Modtages en aflæsning sidenhen kan NE vælge at efterregulere.

14. Persondata – accept af markedsføring
Til brug for administration af elaftalen indsamler, behandler og opbevarer NE oplysninger om kunden, herunder, cpr-nr., adresse, kontaktoplysninger, forbrugs og leveringsoplysninger, relevante oplysninger om afbrydelse.NE udveksler personoplysninger med offentlige myndigheder og private, herunder netvirksomheden/distributøren og Energinet.dk, Danske Commodities leverandør af gas og hvor det ellers er nødvendigt for at varetage leverancen eller påkrævet efter lovgivningen eller regler udstedt i medfør heraf. NE behandler ligeledes personoplysninger til statistiske formål og til brug for markedsføring (cpr-nr. behandles dog kun i det omfang, kunden har givet samtykke hertil eller i medfør af lov). Kunden kan ved at kontakte NE kundeservice få indsigt i oplysningerne og anmode om at få oplysningerne berigtiget.NE kan kræve gebyr for at give et skriftligt svar. Kunden skal oplyse NE om opdaterede person- og kontaktoplysninger, herunder korrekt adresse, e-mail, telefonnumre m.v. Meddelelser fra NE, herunder varslinger efter punkt 16, anses for at være kommet frem til kunden, når NE har kommunikeret via, betalingsservice, e-mail, telefonnummer mv. som kunden har oplyst NE. NE er berettiget til at kontakte kunden med gode tilbud og vigtig information (per e-mail, sms, brev eller telefon). Kunden kan til enhver tid framelde sig tjenesten ved at sende en e-mail til kundeservice@natur-energi.dk – skriv ”afmeld markedsføring” i emnefeltet.
Hvis kunden har et partnerprodukt, kan NE videregive oplysninger til partner i forbindelse med donationer foretaget via betalinger til NE. Partnere oplyser donations størrelse til Skat og sikrer dermed, at kunden udnytter sin fradragsret. NE vil til brug for opfyldelse af dette formål videregive kundens personoplysninger til partneren Tillige kan kontaktoplysninger blive videregivet til partnere, så disse kan kontakte kunden angående de projekter, kunden støtter via sine donationer eller bidrag samt oplysning vedrørende partnerens øvrige arbejde.

15. Kundeindsigelser
Indsigelser kan indgives til NE’s kundeservice via e-mail. Hvis NE ikke kan løse problemet eller er kunden utilfreds med NE ́s svar kan kunden klage over NE til Ankenævnet på Energiområdet www.energianke.dk, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, post@energianke.dk.

16. Tvister – lovvalg
Tvister mellem kunden og NE afgøres efter dansk ret. Sager mod NE med relation til disse betingelser eller særskilt aftale anlægges ved retten på Frederiksberg eller kundens hjemting.

17. Ændringer NE
Forbeholder sig retten til at ændre i de oplysninger, som NE i medfør af Forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, jf. § 9, stk. 2, skal give til kunden inden aftalens indgåelse. NE forbeholder sig endvidere ret til ensidigt at ændre disse betingelser og vilkårene i aftalen, herunder priserne. Væsentlige ændringer til ugunst for Kunden iværksættes med et forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning. NE informerer ændringer til ugunst for kunden ved anvendelse af e-mail, faktura eller lignende individuel kommunikation. Ønsker kunden ikke at fortsætte aftalen på ændrede vilkår, kan kunden ophæve aftalen.

18. Betalingsforhold ved dankort eller andet betalingskort
Tilmelder kunden sin betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af NE og Nets, gælder yderligere følgende betingelser: Forventede forbrug af el og gas og abonnement og el-netydelse, herunder el-netabonnement, inklusive skatter og afgifter tilknyttet el-leverancen faktureres forud til udgangen af efterfølgende kvartal.NE forbeholder sig ligeledes retten til at opkræve ufaktureret forbrug fra tidligere perioder. Der henvises i øvrigt til punkt 6. NE informerer kunden ved fakturaudstedelse via e-mail, at faktura med tilhørende specifikation er tilgængelig via Selvbetjening på www.natur-energi.dk. Denne fakturas beløb trækkes automatisk på kundens betalingskort ved betalingsfristen nævnt på fakturaen. Kunden har således altid en mulighed for at kontakte NE inden betalingen, hvis kunden mener der er fejl eller mangler ved regningen. Hvis kundens betalingskort afvises, er NE berettiget til at opkræve betaling for fremsendelse af rykker og morarenter.
NE benytter en underleverandør, som er godkendt af Nets til betalingsløsning. Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes kundens kortinformationer ikke hos NE, men hos underleverandøren.
Inden betalingskortets udløbsdato skal kunden sørge for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres via Selvbetjening på www.natur-energi.dk. Ved spærring af betalingskortet er kunden selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes via Selvbetjening på www.natur-energi.dk.
Ved indgåelse af denne aftale giver kunden tilladelse til, at NE foretager automatiske trækninger på kundens betalingskort i henhold til ovenstående. Det kontraktlige forhold forbliver bindende uafhængigt af kundens betalingsstatus. Hvis NE ophører leveranceforholdet på grund af manglende betaling, opgøres forbrug, jf. punkt 4 og 6 og slutopgørelse fremsendes og opkræves.
Ovenstående betalingsbetingelser gælder uafhængigt af, om der er indgået særskilt aftale med NE om betaling via tredjemand. Alle gebyrer fremgår af www.natur-energi.dk. Alle gebyrer er inkl. moms for privatkunder.

19. Kontakt
Energiselskabet Natur-Energi A/S (CVR-nr. 30913728), Tagensvej 87, 2200 København N, Att.: Kundeservice, E-mail: kundeservice@natur-energi.dk, Telefon: 70 27 77 80. Åbent alle hverdage mellem kl. 9 – 15.30 – www.natur-energi.dk.